Тордис

Здружение за поттикнување на партнерство
и развој на граѓанското општество

Цели и задачи на Тордис

 

Волонтери

собрани донации

Општествен просперитет

 • Поттикнување и зајакнување на партнерство и развој на меѓу секторската соработка.
 • Поттикнување и зајакнување на демократија и човекови права.
 • Поттикнување и зајакнување на политиката за заштита на младите .
 • Поттикнување на вмрежување на организациите во граѓанското општество.
 • Поттикнување и зајакнување на информираност и зголемување на јавното влијание на организациите на граѓанското општество.
 • Поттикнување и зајакнување на развојот на локалните заедници.

Зголемување на јавна свест

 • Зголемување на вработувањето во организациите на граѓанскиот сектор, бизнис опкружувањето и развој на социјалното претприемаштво.
 • Изградба на капацитети на граѓанското општество.
 • Поттикнување н активно партиципирање на граѓаните во развојот на локалните заедници и опкружувањето воопшто.
 • Поттикнување и зајакнување на доживотното учење.

Заштита на околината

 • Заштита на околината
 • Заштита и благосостојба на животните

Семејни вредности

 • Поддршка и зајакнување на семејните вредности, воедно и на правилно и квалитетно вреднување и практикување на Законот за семејството со неговите основни начела. Односите во бракот и семејството, одредени облици на посебна заштита на семејството, нарушените односи и насилството во бракот и семејството, посвојувањето, старателството, издржувањето.
 • Работа со самохрани родители, едукација, помагање на истите во согласност со програмата на Здружението.
 • Родова рамноправност.

Религии и образование

 • Унапредување на дијалогот и взаемното разбирање меѓу луѓето од различни националности етникуми, религии, култури и цивилизации.
 • Организирање на хуманитарни акции, концерти, кампањи и сите други хуманитарни активности.
 • Заштита на опкружувањето и учество во поддршка и развој на одржливиот развој.
 • Образование, сфатено како доживотен процес на учење, користејќи ја денешната модерна информациско комуникациска технологија.